Zorgeloos Online per kwartaal

[mollie-forms id=”5392″]

Algemene Voorwaarden Bart Solutions

1. Definities, begripsbepaling
a. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of aan wie
Opdrachtnemer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan;
b. Opdrachtnemer: Bart Solutions, gevestigd Veersesingel 37 (4332 TA) te Middelburg, geregistreerd onder Kamer van
Koophandel nummer 63747731;
c. Opdracht: de overeenkomst, inclusief de voorwaarden, van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten. In deze algemene
voorwaarden wordt iedere deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke opdracht beschouwd. Onder Opdracht dient
in deze algemene voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan;

2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of
diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert.
b. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruik
maakt van derden.
c. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

3. Opdracht
a. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment
dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
b. Een schriftelijke overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, geeft de volledige inhoud
weer van rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke of
mondelinge afspraken, verklaringen of uitlatingen van partijen.
c. Alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer, ook als het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Opdrachtnemer
werkzame persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404. 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk
Wetboek zijn partners of medewerkers van Opdrachtnemer niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De werking
van genoemde artikelen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
d. De aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer,
niet tot een resultaatsverplichting, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of hetgeen partijen overeenkomen
anders blijkt.
e. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan
de inhoud van de verrichtte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
f. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij acceptatie van een aanbod of offerte of het
sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer expliciet zonder
voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

4. Offertes en aanbiedingen
a. Alle offertes en aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 30 dagen na
dagtekening, en onder voorbehoud van acceptatie door Opdrachtnemer of derden.
b. De Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
c. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege, tenzij anders wordt aangegeven.

5. Uitvoering van de opdracht
a. De Opdrachtnemer zal zich inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de
uitvoeringstermijnen van de Opdrachtnemer zijn echter indicatief.
b. Het is de Opdrachtnemer toegestaan om de opdracht in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.
c. De Opdrachtgever dient gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie te verstrekken aan Opdrachtnemer
benodigd voor de juiste uitvoering van de opdracht. Ook dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de door de
Opdrachtnemer verzocht c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en
correct is.
d. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer -binnen de normale werktijden en condities
die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en eventuele andere (overheids)voorschriften- toegang heeft tot het
terrein, gebouwen en/of eigendommen van Opdrachtnemer, ten behoeve van het uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden.
e. Opdrachtgever is verplicht alle detailtekening te verschaffen van de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen
te worden, waarbij Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van de op deze tekening vermelde, locaties,
maten en afmetingen.
f. Opdrachtgever is verplicht er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het
werk van Opdrachtnemer behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht van
Opdrachtnemer geen vertraging en/of hinder ondervindt.
g. Indien vereist is Opdrachtgever verplicht duidelijk zichtbare markering te plaatsen op plekken waar mogelijk schade
zou kunnen ontstaan aan of in de bodem dan wel boven of rondom de locatie, gebouwen wegens bekabeling,
leidingen of andere obstakels.
h. Opdrachtgever draagt het volledige risico en de aansprakelijkheid voor de gesteldheid en geschiktheid van
programmatuur, locatie en of andere obstakels/bouwwerken waarop of waarbinnen Opdrachtnemer de
overeengekomen werkzaamheden dient te voltooien.
i. Indien door het onvolledig of onjuist uitvoeren van werkzaamheden door een door Opdrachtgever ingeschakelde
derde, Opdrachtnemer niet naar behoren haar werkzaamheden kan uitvoeren, dan is Opdrachtnemer daarvoor op
geen enkele wijze aansprakelijk te houden.
j. Opdrachtnemer kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgplicht voldoen indien
Opdrachtgever het in het voorgaande leden van dit artikel bepaalde strikt wordt nageleefd.
k. Wordt aan de voorgaande leden in dit artikel door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft de
Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij
de Opdrachtgever in rekening te brengen.
l. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de informatieplicht uit voorgaande leden van dit artikel, waardoor
onjuistheden ontstaan of schade wordt berokkend, waardoor Opdrachtnemer niet aan haar zorgplicht kan voldoen, is
Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk.

6. Oplevering
a. Opdrachtnemer streeft na het werk op te leveren op de overeengekomen datum en spant zich hiervoor
redelijkerwijs in. Alle door Opdrachtnemer overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn indicatief en
naar beste weten opgesteld.
b. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als:
– Wanneer Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededeelt dat het werk -al dan niet onder voorbehoud- is
goedgekeurd, waarbij Opdrachtgever geacht wordt het werk te hebben aanvaard op het moment dat hij het werk
(vroegtijdig) zonder voorafgaand schriftelijk protest in gebruik neemt.
– Wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever mededeelt dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 10
dagen na deze mededeling schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgaaf van redenen/gebreken.
c. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en het functioneren van het werk niet
beïnvloeden, staan oplevering niet in de weg.
d. Indien de overeengekomen werkzaamheden en nakoming daarvan geschiedt in fasen, is Opdrachtnemer gerechtigd
de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten daarvan
van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
e. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is na oplevering Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor beheer,
controle en gebruik. Opdrachtgever is tevens zelf verantwoordelijk voor instructie aan, en het gebruik door gebruikers.

7. Garantie
a. Indien Opdrachtnemer garantie heeft verstrekt, geschiedt dit schriftelijk en is dat beperkt tot de door
Opdrachtnemer zelf uitgevoerde werkzaamheden en/of gebruikte materialen.
b. Voor zover Opdrachtnemer -voor geleverde/gebruikte zaken of diensten- door derden een (fabrieks)garantie is
verleend door fabrikant, importeur of andere derden, dan dient Opdrachtgever zich tot desbetreffende derde te
wenden voor garantie. Opdrachtnemer is hierin geen partij.
c. Als door andere partij veranderingen of reparaties worden uitgevoerd, vervalt garantie en is Opdrachtnemer voor
eventuele gebreken of (vervolg)schade niet aansprakelijk.
d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en/of verleent geen garantie als gebruik niet geschiedt volgens
gebruiksvoorschriften, oneigenlijk gebruik of gebruik waarvoor het geleverde niet bedoeld is. Ook komt Opdrachtgever
geen garantie toe indien het gebrek is ontstaan door een omstandigheid waarop Opdrachtnemer geen invloed kan of
kon uitoefenen.
e. Op straffe van verlies van recht op vervanging, herstel of schadevergoeding is Opdrachtgever gehouden bij
oplevering en/of voltooien van de opdracht, onmiddellijk te onderzoeken of is geleverd conform opdracht en/of de
werkzaamheden werden uitgevoerd zoals overeengekomen in de opdracht. Eventuele zichtbare en niet zichtbare
gebreken/onvolkomenheden dienen direct doch uiterlijk binnen 10 dagen na oplevering gemeld te worden bij
Opdrachtnemer.
f. Reclameren door Opdrachtgever schort de betaling niet op.
g. Bij tijdige reclamatie en blijkt dat de klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer binnen redelijke termijn zorgdragen voor
het (laten) herstellen of vervangen van de onvolkomenheden.

8. Derden
a. Het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer zoveel als nodig is doen in overleg met Opdrachtgever.
b. De Opdrachtnemer is bevoegd om namens Opdrachtgever algemene voorwaarden bedongen door derden te
aanvaarden voor zover als nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van -in haar opdracht- ingeschakelde
derden.
d. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op
deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9. Intellectueel eigendom waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten
a. Onverminderd het verder in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en
bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
b. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software (programmatuur), enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever
en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
c. Van overdracht van enig recht van intellectuele eigendom (bijvoorbeeld ten aanzien van specifiek voor
Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere (voorbereidende)
materialen) van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is slechts sprake indien zulks tussen partijen schriftelijk is
overeengekomen. Dit tast niet het recht of de mogelijkheid aan van Opdrachtnemer om de aan die ontwikkeling ten
grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken,
programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te
gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Ook tast de overdracht van een recht van
intellectuele eigendom niet het recht aan dat Opdrachtnemer toekomt om ten behoeve van zichzelf of een derde
ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
d. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelt of aan Opdrachtgever ter
beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn
toegekend.
e. Het aan Opdrachtgever toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.
f. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van haar
eigendomsrechten. Het is Opdrachtgever nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen
of te (laten) omzeilen.
g. Opdrachtnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van het aan
Opdrachtgever geleverde op basis van de tussen partijen geldende Overeenkomst of overeengekomene.
h. Opdrachtnemer is nooit gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, behoudens het geval dat dit uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen.
i. Opdrachtgever garandeert dat er geen rechten van derden zich verzetten tegen de door Opdrachtnemer na te komen
verplichtingen uit de gesloten Overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke
aanspraak van een derde gebaseerd op de bewering dat -bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamhedeninbreuk
wordt gemaakt op enig recht van die derde.

10. Aansprakelijkheid
a. De totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde,
daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever
overeengekomen garantieverplichting, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico
dat Opdrachtnemer in verband met de verzekering draagt.
b. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade aan personen of zaken, waarvoor Opdrachtnemer
aansprakelijk is, is beperkt tot het bedrag, waarop de door Opdrachtnemer afgesloten algemene
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald, met
inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met de verzekering draagt.
c. Indien de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer door de verzekeraar niet (volledig) is gedekt, dan is de
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht,
ingeval van een duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag over een periode van 6 maanden. Te allen
tijde is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van maximaal €5.000.
d. De Opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

11. Risico-overgang
a. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens, documenten, programmatuur of
databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een
hulppersoon van zijn Opdrachtgever zijn gebracht.

12. Overmacht
a. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Opdrachtnemer
redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van een oorzaak buiten haar toedoen bij overmacht of ontstane
verandering in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheid.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsstoornis, onverwachts vervallen van de gereserveerde
locatie, plotselinge arbeidsongeschiktheid van de docenten, transportmoeilijkheden, staking, uitsluiting, de gevolgen
van natuurgeweld, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, terrorisme, oorlogsdaden e.d.

13. Honorarium, tarieven, kosten en betaling
Voor de dienstverlening van Opdrachtnemer kan een uurtarief, een bepaalde prijs of een combinatie daarvan zijn
overeen gekomen.
a. Opdrachtnemer kan verder andere verschuldigde componenten zoals (kosten ingeschakelde derden, licenties,
software, hardware, apparatuur) in rekening brengen bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer verstrekt een overzicht van
de met de opdracht samenhangende honoraria, tarieven en kosten aan Opdrachtgever.
b. Opdrachtnemer kan tussentijds de tarieven wijziging indien dit het gevolg is van, van overheidswege opgelegde
belastingen en/of heffingen, stijging van kosten materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk of (aanvullend) gewenst worden door Opdrachtgever. Tevens kan Opdrachtnemer bij doorlopende
opdrachten jaarlijks een aanpassing van de tarieven doorvoeren.
c. Opdrachtnemer zal vooraf met Opdrachtgever overleggen over meer- of minderwerk en zal de omvang daarvan
zoveel mogelijk begroten. Opdrachtgever is niettemin gehouden meerwerk te voldoen indien hij daarvan op de hoogte
is dan wel redelijkerwijs had kunnen zijn en hiertegen niet of niet tijdig schriftelijk heeft geprotesteerd.
d. Indien Opdrachtgever de factuur wegens de verstrekte opdracht niet tijdig betaalt, kan Opdrachtnemer haar
werkzaamheden opschorten. Opdrachtnemer zal dit per aangetekend schrijven uitdrukkelijk kenbaar maken aan
Opdrachtgever. Voor eventuele schade die voortvloeit uit de opschorting, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
e. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, raakt deze na het verstrijken van de
betalingstermijn van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag,
incassokosten de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. De daarna door Opdrachtgever gedane betalingen strekken
steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan.
f. Indien Opdrachtgever betreft een natuurlijke persoon, dan geldt de Wet Incassokosten (voor consumenten).
g.Het is Opdrachtnemer toegestaan te verrekenen met te betalen gelden aan Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever
niet toegestaan om te verrekenen, tenzij zulks expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

14. Eigendomsvoorbehoud
a. De geleverde goederen of diensten blijven eigendom van Opdrachtnemer tot na volledige betaling van de factuur.
b. Als Opdrachtgever (mede) uit door Opdrachtnemer geleverde zaken/goederen een nieuwe zaak vormt, vormt
Opdrachtgever deze nieuwe zaak voor Opdrachtnemer, totdat Opdrachtgever alle op grond van de overeenkomst
verschuldigde bedragen heeft voldaan. Opdrachtnemer blijft tot het moment van volledige voldoening door
Opdrachtgever eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
c. Rechten (waaronder mede begrepen periodieke rechten) worden pas dan aan Opdrachtgever verleend of
overgedragen geacht, als Opdrachtgever aan alle (periodieke) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst
heeft voldaan jegens Opdrachtnemer.
d. Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zijn niet vatbaar voor overdracht, verpanding of beslag. Mocht
een derde beslag willen leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
e. Opdrachtnemer kan in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, (digitale)
bestanden, databastanden en dergelijke onder zich houden, totdat Opdrachtgever al het aan Opdrachtnemer
verschuldigde heeft voldaan.

15. Wijziging, annulering en ontbinding van de overeenkomst
a. Tot 5 (vijf) werkdagen vóór aanvang van de opdracht kan de Opdrachtgever een verzoek aan de Opdrachtnemer
doen tot wijziging of annulering van de opdracht. De Opdrachtnemer kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
Indien het verzoek tot wijziging van de datum of de annulering niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten van de
opdracht in rekening worden gebracht.
b. In het geval de opdracht vereist of werd overeengekomen dat Opdrachtnemer direct een aanvang maakt met de
werkzaamheden, is Opdrachtgever gehouden een redelijke vergoeding te betalen voor de reeds daadwerkelijk
verrichtte werkzaamheden.
c. Het verzoek tot annulering dient per aangetekende post en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.
d. Wel zijn te allen tijde de kosten die de Opdrachtnemer heeft gemaakt bijvoorbeeld wegens het inschakelen van
derden of plaatsen van bestellingen, voor rekening van de Opdrachtgever.
e. De Opdrachtnemer heeft het recht om, op grond van voor haar moverende redenen, de opdracht te annuleren, in
welke geval de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de
annulering van de Opdrachtnemer betrekking heeft.
f. De overeenkomst van bepaalde tijd is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.
g. Overeenkomsten van onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een
opzegging per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
h. De Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
-de Opdrachtgever in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de Opdrachtgever surseance van
betaling is verleend, dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd;
-zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien
nakoming in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd;
i. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever direct
opeisbaar.

16. Verval van recht/klachttermijn
a. Klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in
rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk binnen 13 (dertien) weken nadat
Opdrachtgever die stukken, informatie of factuur waarop de klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel
redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming, te worden ingediend.
b. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichting van Opdrachtgever op.

17. Opschorting van de overeenkomst
a. De Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van zijn
verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.
c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
d. Indien de Opdrachtnemer door het opschorten van de overeenkomst, schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft
gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.
e. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

18. Geheimhouding
a. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit
andere bron hebben gekregen. Informatie is vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet aangemerkt informatie die al bekend was bij partijen voor het
aangaan van de overeenkomst en informatie die algemeen bekend is of wordt zonder dat dit te verwijten valt aan de
ontvangende partij.

19. Privacy
a. Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op
grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
b. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn
geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of
waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de
feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn.
c. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Opdrachtnemer door
Opdrachtgever wordt verwerkt, ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er tegenover Opdrachtnemer voor
in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op
enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van een derde, uit
welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

20. Beveiliging
a. Indien Opdrachtnemer op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van
informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen
specificaties betreffende beveiliging. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
b. De door of vanwege Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten
zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde
personeelsleden uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtnemer is gerechtigd
toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

21. Toepasselijk recht geschilbeslechting
a. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
b. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Onder Nederland wordt
verstaan: het in West-Europa gelegen grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden.

22. Overige bepalingen
a. De Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen.
De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te
annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
b. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door
een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Bart Solutions
Veersesingel 37
4332TA Middelburg
Tel: +31(6)10744977
KvK: 63747731
BTW: NL001599819B91
Bank: NL64 RABO 0363 7016 64
E-mail: info@bartsolutions.nl

  Bart Solutions is het software ontwikkelingsbedrijf van Bart van den Ancker. Bart Solutions kan uw organisatie op een hoger niveau tillen door het ontwikkelen van Windows Apps, Web Apps, Websites, Online Databases en Andoid & iOS apps.

  Bart Solutions helpt u graag met het realiseren van een softwareoplossing voor de de meest uiteenlopende ICT uitdagingen.

  TELEFOON

  +13(0)610744977

  E-MAIL

  info@bartsolutions.nl

  Cart